Kategorie

Kategorie

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W STANLEY-MED s.c.

1.   Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Stanley-Med. s.c. Agata Kluczyńska, Radosław Jerzyk, ul. 28 czerwca 1956r. nr  135/147, 61-544 Poznań (dalej jako Stanley-Med).

   

 Administratorem danych osobowych jest STANLEY sp. z o.o.. Kontakt do inspektora ochrony danych - iod@stanley.poznan.pl

 

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2.   Polityka zawiera:

1.   opis zasad ochrony danych obowiązujących w Stanley-Med;

2. odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);

3.   Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest powołany 3 osobowy zespół. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada Inspektor Ochrony Danych, powołany w Stanley-Med. Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialne jest Stanley-Med oraz wszyscy członkowie personelu. Stanley-Med powinno też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Stanley-Med z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Stanley-Med.

4.   Skróty i definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Instytut powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Stanley-Med oznacza Stanley-Med s.c. Agata Kluczyńska, Radosław Jerzyk ul. 28 Czerwca 1956r nr 135/147, 61-544 Poznań.

 5.  Ochrona danych osobowych w Stanley-Med – zasady ogólne

5.1. Filary ochrony danych osobowych w Stanley-Med:

1.      Legalność – Stanley-Med dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

2.      Bezpieczeństwo − Stanley-Med zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.

3.      Prawa Jednostki − Stanley-Med umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

4.      Rozliczalność − Stanley-Med dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

5.2. Zasady ochrony danych

Stanley-Med przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

5.3. System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w Stanley-Med składa się z następujących elementów:

1.    Inwentaryzacja danych. Stanley-Med dokonuje identyfikacji posiadanych zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:

a)    przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane wrażliwe);

b)    przypadków przetwarzania danych osób, których Stanley-Med nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);

c)    przypadków przetwarzania danych dzieci;

d)    profilowania;

e)    współadministrowania danymi.

  2. Rejestr. Stanley-Med opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Stanley-Med.

  3. Podstawy prawne. Stanley-Med zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

a)   utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,

b)   inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Stanley-Med przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stanley-Med.

     4. Obsługa praw jednostki. Stanley-Med spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

a)    Obowiązki informacyjne.  Stanley-Med przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.

b)    Możliwość wykonania żądań. Stanley-Med weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.

c)    Obsługa żądań. Stanley-Med zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO oraz dokumentowane.

d)    Zawiadamianie o naruszeniach. Stanley-Med stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

     5. Minimalizacja. Stanley-Med posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:

a)    zasady zarządzania adekwatnością danych;

b)    zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;

c)    zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;

     6. Bezpieczeństwo. Stanley-Med zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

a)    przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;

b)    przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

c)    dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;

d)    posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

e)    stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.

     7. Przetwarzający. Stanley-Med dobiera przetwarzających dane na rzecz Stanley-Med, według wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

     8. Eksport danych. Stanley-Med weryfikuje, czy nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

     9. Privacy by design. Stanley-Med zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Stanley-Med uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

       10. Przetwarzanie transgraniczne. Stanley-Med weryfikuje, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

       6. Inwentaryzacja

6.1. Dane wrażliwe

Stanley-Med identyfikuje przypadki, w których przetwarza dane wrażliwe (dane specjalne dotyczące zdrowia) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. Stanley-Med postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.2. Dane niezidentyfikowane

Stanley-Med identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

6.3. Profilowanie

Stanley-Med identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Stanley-Med postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.4. Współadministrowanie

Stanley-Med identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

       7. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

7.1.      RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

7.2.      Stanley-Med prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

7.3.      Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Stanley-Med rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

7.4.      W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Stanley-Med uznał za odrębną dla potrzeb Rejestru, Stanley-Med odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu , jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

7.5.      Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych”. Wzór Rejestru zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych Stanley-Med rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej.

8.    Podstawy przetwarzania

8.1.      Stanley-Med dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

8.2.      Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel), Stanley-Med dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

8.3.      Stanley-Med wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

8.4.      Osoby zarządzające Stanley-Med mają obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez nich kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes, osoby te mają obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Instytutu.

9.   Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

9.1.      Stanley-Med dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.

9.2.      Stanley-Med ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Instytucie, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z Instytutem w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

9.3.      Stanley-Med dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

9.4.      Stanley-Med wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.

9.5.      W celu realizacji praw jednostki, Stanley-Med zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Stanley-Med zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.

9.6.      Stanley-Med dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

10. Obowiązki informacyjne

10.1.    Stanley-Med określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

10.2.    Stanley-Med informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.

10.3.    Stanley-Med informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

10.4.    Stanley-Med informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

10.5.    Stanley-Med określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

10.6.    Stanley-Med informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

10.7.    Stanley-Med informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

10.8.    Stanley-Med informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba, że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

10.9.    Stanley-Med informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

10.10.  Stanley-Med bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

11.  Żądania osób

11.1.    Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Stanley-Med wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Stanley-Med może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

11.2.    Nieprzetwarzanie. Stanley-Med informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

11.3.    Odmowa. Stanley-Med informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

11.4.    Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Stanley-Med informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Stanley-Med nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

11.5.    Kopie danych. Na żądanie Stanley-Med wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Stanley-Med wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.

11.6.    Sprostowanie danych. Stanley-Med dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Stanley-Med ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Stanley-Med informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.7.    Uzupełnienie danych. Stanley-Med uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Stanley-Med ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Stanley-Med nie musi przetwarzać danych, które są Stanley-Med zbędne). Stanley-Med może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Stanley-Med procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

11.8.    Usunięcie danych. Na żądanie osoby Stanley-Med usuwa dane, gdy:

1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,

2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

Stanley-Med określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Stanley-Med podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Stanley-Med informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.9.    Ograniczenie przetwarzania. Stanley-Med dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

3.  Stanley-Med nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

4.   osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Stanley-Med zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Stanley-Med przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Stanley-Med informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Stanley-Med informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.10.  Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Stanley-Med wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona do Stanley-Med przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Stanley-Med

11.11.   Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Stanley-Med w oparciu o uzasadniony interes Stanley-Med lub o powierzone zadanie w interesie publicznym, Stanley-Med uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.12.  Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Stanley-Med prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Stanley-Med uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

11.13.  Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Stanley-Med na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Stanley-Med uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

11.14.  Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Stanley-Med przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Stanley-Med zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji po stronie Stanley-Med, chyba że taka automatyczna decyzja (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Centrum Medyczne lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub (iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

12. MINIMALIZACJA

Stanley-Med dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

12.1.  Minimalizacja zakresu

Stanley-Med zweryfikował zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

Stanley-Med dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

Stanley-Med przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

12.2.  Minimalizacja dostępu

Stanley-Med stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

Stanley-Med stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

Stanley-Med dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

Stanley-Med dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Stanley-Med

12.3.  Minimalizacja czasu

Stanley-Med wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów Stanley-Med, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Stanley-Med. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

13. BEZPIECZEŃSTWO

Stanley-Med zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Stanley-Med

13.1.  Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

Stanley-Med przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

1. Stanley-Med zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.

2. Stanley-Med kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.

3. Stanley-Med przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Stanley-Med analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

4. Stanley-Med ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania, w tym ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:

a)       pseudonimizacja,

b)      szyfrowanie danych osobowych,

c)       inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

d)      środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

13.2.  Oceny skutków dla ochrony danych

Stanley-Med dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka, ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie. Stanley-Med stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Centrum Medycznym.

13.3.  Środki bezpieczeństwa

Stanley-Med stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Stanley-Med i są bliżej opisane w procedurach przyjętych dla tych obszarów.

13.4.    Zgłaszanie naruszeń

Stanley-Med stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

14.     PRZETWARZAJĄCY

Stanley-Med dobiera i weryfikuje przetwarzających dane na rzecz Stanley-Med, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Stanley-Med.

Stanley-Med przyjął minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące Załącznik nr 2 do Polityki – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”.

Stanley-Med rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z zasad bądź umów powierzenia danych osobowych.

15.     EKSPORT DANYCH

Stanley-Med rejestruje w Rejestrze przypadki, jeśli takie zaistnieją, eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia). Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych, Stanley-Med okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

16.     PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Stanley-Med zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przepisy niniejszej Polityki, obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.